وقتهایی که مقاله های خبرگذاری های انگلیسی زبان و میخونم قلبم میگیره. 

راستی ما دقیقا چیکارشون کردیم؟! 

دلیل این همه دشمنی؟!  نمیفهمم!