تایتل قالب


میگم مامان قول میدم 5 سال دیگه از تصمیمم پشیمون نشم، مامان قول .اگه پشیمون بودم تف بنداز تو صورت من اصلا  .

میگه اینم مثه قول های قبلیته ...


 از عمق وجود زار میزنم چون میفهمم به هیچکدوم از قول های قبلیم عمل نکردم...


هیچکسو ندارم که این درد رو بهش بگم. خواستم برای میم بفرستم، دیدم اصلا مگه براش اهمیت داره؟!  ابدا 

هیچکس براش اهمیت نداره، هیچکس. 

خدا تو جز هیچکس محسوب نمیشی نه؟؟ 

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۷ ۳۲